Personregister (V - v)

Efternamnsregister    Ortsregister

- , - A a - A Å - A Å - A Å - a A - a Å - B C - C d - D d - d D - D d - d D - D d - E F - F f - F G - G H - H i - I J - J K - K L - L M - M n - N Ö - O Ö - O P - P Q - Q R - R S - S T - T U - U V - V v - v V - v V - W Y - z


Von Hessen Homburg, Christine Wilhelmine (1653-1722) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen Homburg, Friedrich I (1585-1638) Ansedel
von Hessen Homburg, Friedrich II (1633-1708) Ansedel Ansedel
von Hessen Homburg, Friedrich V (1748-1820) Ansedel Ansedel
von Hessen Homburg, Friedrich VI (1769-1829) Ansedel Ansedel
von Hessen Homburg, Maria (1785-1846) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen Homburg, Wilhelm Cristoph (1625-1681) Ansedel Ansedel
von Hessen, Agnes (-1335) Ansedel
von Hessen, Agnes (1527-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Barbara (1536-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Christine (1543-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Elisabet (1539-1582) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Filip I den Magnifike (1504-1567) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Fredrika (1751-1805) Ansedel Ansedel
von Hessen, Fredrika (1752-1782) Ansedel Ansedel
von Hessen, Henrik den Yngre (1270?-) Ansedel Ansedel
von Hessen, Henrik I (1244-1308) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Henrik II (1299-) Ansedel Ansedel
von Hessen, Henrik II den Rike (1440-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Herman II den Lärde (1341-1413) Ansedel Ansedel
von Hessen, Johan (1278-) Ansedel Ansedel
von Hessen, Ludvig II den Fredlige (1402-1458) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Ludwig (-1345) Ansedel
von Hessen, Ludwig III (1438-1471) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, Otto (1272-1328) Ansedel Ansedel
von Hessen, William I den Äldre (1466-) Ansedel Ansedel
von Hessen, William II (1469-1509) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen, William IV den Vise (1532-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen-Rhein, Alix (1872-1918) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen-Rhein, Elisabet Fjdorovna (1864-1918) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hessen-Rhein, Marie (1824-1880) Ansedel Ansedel
von Hoensbroech, Anna (1729-1798) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Adolf Erland Hjalmar (1837-1912) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Adolf Ludvig (1798-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Agneta (1935-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Anne-Charlotte (1937-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Antoinetta Charlotta Adolfina (1831-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Augusta Lovisa Johanna (1829-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Bengt (1747-1828) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Bengt Anton (1833-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Bengt August (1784-1785) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Bengt August (1785-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Carl Adolf Erland (1870-1956) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Ebba (1939-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Elisabeth (1942-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Erland (1780-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Eva Matilda Carolina (1841-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Fredrika Lovisa (1791-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Gerdt (1793-1793) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Gunilla (1943-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Jan Erland (1940-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Johan Henrik (1782-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Kristina (1788-1851) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Kristina Albertina Gustava Vilhelmina (1835-1851) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Margareta (1933-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Margit (1901-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Maria Charlotta (1795-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Marie-Louise (1932-) Ansedel Ansedel
von Hofsten, Märta (1914-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Märta Elisabet (1883-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Per Adolf Gunnar (1907-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Sten Erland Christoffer (1904-1969) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hofsten, Viveka Louise Antoinette (1881-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Eitel Friedrich IV (1545-1605) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Franz Xavier (1720-1765) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Friderich Hermann Otto (1776-1838) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Friedrich Wilhelm II (1801-1869) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Hermann Friedrich (1665-1733) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Hermann Friedrich Otto (1751-1810) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Johan Georg I (1577-1623) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern Hechingen, Phillip (1616-1671) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Albert (1809-1872) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Albert Friedrich (1553-1618) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Albertine (1712-1750) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Albrecht (-1361) Ansedel
von Hohenzollern, Albrecht (1490-1568) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Albrecht (1522-1557) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Albrecht Friedrich (1672-1731) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Albrecht III (1414-1486) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Alexandrine (1803-1892) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Anna (-1340) Ansedel
von Hohenzollern, Anna (1360-1413) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Anna (1480?-) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Anna (1487-1539) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Anna Maria (1526-1589) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Anna Sophia (1527-1591) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Anne Catherine (1580?-) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, August Wilhelm (1722-1758) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Barbara (1423-1481) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Barbara (1495-1552) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Beatrix (1360-1414) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Cecilia (1407-1449) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Charlotte (1798-1855) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Charlotte (1860-1919) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Christian (1581-1655) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Christian Heinrich (1661-1708) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Dorotea (1430-1495) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Dorothea (1420-1491) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Dorothea (1446-1519) Ansedel
von Hohenzollern, Elisabet (1403-1449) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Elisabet (1812-1885) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Elisabeth (1358-1411) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Elisabeth (1494-1518) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Ferdinand (1865-1927) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Fredrik I (1657-1713) Ansedel
von Hohenzollern, Fredrik III (1831-1888) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Fredrik Wilhelm I (1688-1740) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Fredrik Wilhelm II (1744-1797) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Fredrik Wilhelm III (1770-1840) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Fredrik Wilhelm IV (1795-1861) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich (1424-1463) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich (1497-1528) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich II (1413-1471) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich III (1220-1297) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich IV (1287-1332) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich V (1333-1398) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich V (1460-1536) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Friedrich Wilhelm (1620-1688) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Georg Albrecht (1619-1666) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Georg Friedrich (1539-1603) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Georg Wilhelm (1595-1640) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, George (1484-1543) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Gumprecht (1503-1528) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Helene (-1374) Ansedel
von Hohenzollern, Henrik (1862-1929) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Joachim Friedrich (1546-1608) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann (1406-1464) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann (1493-1525) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann Albrecht (1499-1550) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann George (1525-1598) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann Hector II (1505-1571) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann I (1279-1300) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann II (-1357) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann III (1369-1420) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Johann Sigismund (1572-1619) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Karl I (1516-1576) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Kasimir (1481-1527) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Katherina (-1373) Ansedel
von Hohenzollern, Konrad III (1186-1260) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Leopold (1835-1905) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Louise (1808-1870) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Lovisa Ulrika (1725?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Luise Marie (1838-1923) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Magdalena (1412-1454) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Margareta (1872-1954) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Margarete (1310-1370) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Margarete (1359-1389) Ansedel
von Hohenzollern, Margarete (1410-1465) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Margarethe (1335-1377) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Margarethe (1360-1406) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Margarethe (1483-1532) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Maria (1519-1567) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Maria (1845-1912) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Marie (1579-1649) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Sibylle (1467-1524) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Sofia (1485-1537) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Sophia (1870-1923) Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Sophia (1870-1932) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Victoria (1866-1929) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Wilhelm (1498-1563) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Wilhelm (1783-1851) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Wilhelm I (1797-1888) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Wilhelm II (1859-1941) Ansedel Ansedel Ansedel
von Hohenzollern, Wilhelmina (1774-1837) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gerhardsdotter, Hedvig (1254-1324) Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Aleksej (1904-1918) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Alexander II (1818-1881) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Alexander III (1845-1894) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Anastasia (1901-1918) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Anna (1780?-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Katarina (1780?-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Konstantin Nikolajevitj (1827-1892) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Maria Alexandrovna (1853-1920) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Michail (-1919) Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Michail Pavlovitj (1780?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Nikolaj I (1796-1855) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Nikolaj II (1868-1918) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Olga (1882-1960) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Sergej (1857-1905) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein Gottorp Romanov, Vladimir (1847-1909) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein, Agnes (1318-) Ansedel Ansedel
von Holstein, Agnes (1328-1387) Ansedel Ansedel
von Holstein, Gerhard VI (1370-1404) Ansedel Ansedel
von Holstein, Helvig (1400-1436) Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein, Henrik II (-1382) Ansedel
von Holstein, Mechtilde (1218-1288) Ansedel Ansedel
von Holstein, Sofia (1375-) Ansedel Ansedel
von Holstein-Gottorp, Hedvig Eleonora () Ansedel
von Holstein-Gottorp, Hedvig Eleonora (Auguste Marie) (1636-1715) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Holstein-Gottorp, Kristina (1570?-) Ansedel Ansedel
von Höpken, Eleonora Vilhelmina (1755-1793) Ansedel Ansedel
von Kantsow, Nils Gustaf (1885-1967) Ansedel Ansedel
von Kantsow, Thomas (1912-1973) Ansedel Ansedel Ansedel
von Kärnten, Margareta (-1348) Ansedel
von Kärnten, Matilda (1105-1168) Ansedel Ansedel
von Knorring, Adolf (1790-1847) Ansedel Ansedel
von Knorring, Adolf Fredrik (-1802) Ansedel
von Knorring, Anna Magdalena (-1843) Ansedel
von Knorring, Antoinetta (-1846) Ansedel Ansedel Ansedel
von Knorring, Anton (1766-) Ansedel Ansedel
von Knorring, Carl Gustaf (1740?-) Ansedel
von Knorring, Gertrud Margareta Christina (-1787) Ansedel
von Knorring, Göran Anton Albert (-1766) Ansedel
von Knorring, Gustaf Sebastian (-1764) Ansedel
von Knorring, Helena Albertina (-1800) Ansedel
von Knorring, Isaac (-1798) Ansedel
von Knorring, Isak (1763-1789) Ansedel
von Knorring, Johan Henrik (1750?-) Ansedel
von Knorring, Katarina Elisabet (-1773) Ansedel
von Knorring, Sebastian Carl (1789-) Ansedel Ansedel
von Knorring, Ulrika Charlotta (1733-1800) Ansedel Ansedel
von Köhler, Sophie Amalia Charlotta (1825-1907) Ansedel
von Königsmark, Beata Elisabet (1640-1723) Ansedel Ansedel
von Kothen, Ester Maria (1720?-) Ansedel Ansedel
von Krassow, Hedvig Eleonora Charlotta (-1855) Ansedel
von Lengerchen Leijoncrantz, Gerhard (1630?-) Ansedel Ansedel
von Lepel, Maria Amalia (1604-) Ansedel Ansedel
von Liewen, Hedvig Charlotta (1663-) Ansedel
von Liewen, Helena (-1727) Ansedel
von Liewen, Ulrika Elisabet (1747-1775) Ansedel Ansedel
von Lindow Ruppin, Elisabet (-1350) Ansedel
von Lothringen, Konrad (0922-0955) Ansedel Ansedel
von Lothringen, Rikissa (0953-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Lüttichau, Augusta Julie (1760?-) Ansedel Ansedel
von Luxenburg, Karl IV (1316-1378) Ansedel Ansedel
von Luxenburg, Margariete (1373-1410) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mansfeld, Burchard VIII (-1390) Ansedel
von Maydell, (1681-) Ansedel Ansedel
von Maydell, Kunigunda (1550?-) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Gustrow, Sophia (1550?-) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin Romanov, Elisabet Anna (1718-1746) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Adolf Friedrich I (1588-1658) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Albrecht VII (1488-1547) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Alexandrine (1879-1952) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Christian Ludwig II (1683-1756) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Friedrich Franz I (1756-1837) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Friedrich Franz II (1823-1883) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Friedrich Franz III (1851-1897) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Friedrich I (1638-1688) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Friedrich Ludwig (1778-1819) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Heinrich II (1417-1477) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Johann Albrecht I (1525-1576) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Johann IV (1377-1422) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Johann V (1558-1592) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Karl Leopold (1678-1747) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Ludwig (1725-1778) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Magnus I (1345-1384) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Magnus II (1441-1503) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Maria (1365-1385) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Schwerin, Paul Friedrich (1800-1842) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Stargard, Anna (1346-1397) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Stargard, Heinrich (-1466) Ansedel
von Mecklenburg Stargard, Ulrich I (1393-1417) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Adolf Fredrik V (1848-1914) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Adolf Fredrik VI (1882-1918) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Charlotta (1769-1818) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Fredrik (1819-1904) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Fredrika (1778-1841) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Georg (1779-1860) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Georg (1824-1876) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Gustave Caroline (1694-1748) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Karl I (1708-1752) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Karl II (1741-1816) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg Strelitz, Louise (1776-1810) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Albrecht d. ä. (-1379) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Albrecht d. y. (1340-1412) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Anna (1480?-) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Charlotta Fredrika (1784-1840) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Erik (-1397) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Estrid (0985-1035) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Heinrich Burwin II (1170-1226) Ansedel
von Mecklenburg, Heinrich Burwin III (1218-1278) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Heinrich I (1232-1302) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Henrik III (1341-1383) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Ingeborg (1342-1382) Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Rikardis (1370?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mecklenburg, Waldemar (1241-1282) Ansedel Ansedel Ansedel
von Meijerhelm, Beata Charlotta (1710?-) Ansedel
von Melen Enghoff, Hildur (1858-1943) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Melen, Axel (1857-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Melen, Carl (1864-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Melen, Carl Wilhelm Mauritz (1826-1876) Ansedel Ansedel
von Melen, Elsa (1887-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Melen, Ernst (1859-1860) Ansedel Ansedel Ansedel
von Melen, Karolina (1866-1891) Ansedel Ansedel Ansedel
von Mentzer, Johan (1670-1747) Ansedel Ansedel
von Mentzer, Magdalena (1720-1809) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Mittelsbach, Stefan II (1317-1375) Ansedel Ansedel
von Morian, Johan (1694-1766) Ansedel Ansedel
von Morian, Johan (1752-1811) Ansedel Ansedel Ansedel
von Nassau Weilburg, Therese (1815-1871) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Nassau, Adolph (1817-1905) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Nassau, Louise (1828-1871) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Nassau, Sophia Wilhelmina (1836-) Ansedel Ansedel
von Nassau, Wilhelm (1792-1839) Ansedel Ansedel
von Nassau, Wilhelm IV (1852-1917) Ansedel Ansedel Ansedel
von Nassau-Dietz, Anna Charlotte Amalia (1705?-) Ansedel Ansedel
von Nassau-Weilburg, Henrietta (1797-1829) Ansedel Ansedel
von Neukirch, Anna Elisabet (1605-) Ansedel Ansedel
von Niederlausitz, Matilda (-1255) Ansedel
von Nieroth, Anna (1570?-) Ansedel Ansedel
von Nordheim, Rikissa (1095-1141) Ansedel Ansedel
von Othen, Chatarina (1580?-) Ansedel Ansedel
von Otter, Eva (1740-1804) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Otter, Karl (1696-1763) Ansedel Ansedel
von Pfalz, Dorothea Susanne (1544-1592) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pfalz, Elisabet (1540-1594) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pfalz, Friedrich III (1515-1576) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pfalz, Friedrich IV (1574-1610) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pfalz, Johann Kasimir (1543-1592) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pfalz, Ludwig VI (1539-1583) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Plessen, Elisabeth (1610?-) Ansedel Ansedel
von Plomgren, Maria Charlotta (-1793) Ansedel
von Plönnies, Dorotea (-1639) Ansedel
von Poll, Anna (1540?-) Ansedel Ansedel
von Pommern Stettin, Erik II (1425-1474) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern Stettin, Sofie (1458-1504) Ansedel Ansedel
von Pommern Stettin, Wartislav IX (1400-1457) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Adelheid (1410-1445) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Agnes (1425-1512) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Anastasie (1270-1317) Ansedel Ansedel
von Pommern, Barnim (1219-1278) Ansedel
von Pommern, Barnim III (1300-1368) Ansedel Ansedel
von Pommern, Barnim IV (1317-1365) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Barnim VI (1365-1405) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Barnim VIII (1405-) Ansedel Ansedel
von Pommern, Bogislav IV (1255-1309) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Bogislav X (1454-1523) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Bogislaw IX (1407-1446) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Bogislaw V (1316-1373) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Bogislaw VIII (1364-1418) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Elisabet (1290-) Ansedel Ansedel
von Pommern, Elisabet (1290-1349) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Elisabet (1345-1377) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Elisabet (1345-1393) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Erik (1382-1459) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Eufemia (1290-1330) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Georg (1493-1531) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Ingeborg (1408-1452) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Katarina (1385-1435) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Katarina (1455?-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Margareta (1370?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Margareta (1375-1417) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Margareta (1525?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Otto (-1344) Ansedel
von Pommern, Sofia (-1406) Ansedel
von Pommern, Sofia (1435-1497) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Sofia (1498-1568) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Sophie (1365-1400) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Svantipor I (1351-1413) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Wartislav (1362-1394) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Wartislav VI (1345-1394) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Wartislav VIII (1373-1415) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern, Wartislaw IV (1291-1326) Ansedel Ansedel Ansedel
von Pommern-Wolgast, Sofia (1350?-) Ansedel
von Preussen, Elisabet (1815-) Ansedel
von Proschwitz, Henrique Kristina (-1882) Ansedel Ansedel Ansedel
von Proschwitz, Mats (1776-1837) Ansedel Ansedel
von Qvickelberg, Maria (1582-1646) Ansedel Ansedel Ansedel
von Ramm, Gertrud Elisabet (1642-1717) Ansedel Ansedel
von Rehausen, Ida (1811-) Ansedel
von Reuss zu Köstritz, Augusta (1823-1883) Ansedel Ansedel
von Reventlow, Anna Sophia (1690?-) Ansedel Ansedel
von Rosen, Adolf Eugen (1797-1896) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Axel Pontus (1773-1834) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Barbara Magdalena (1690-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Beata (1740?-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Carl Clarence (1867-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Carl Gustaf (1824-1909) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Carl Gustaf (1909-1977) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Charlotta Margareta (1807-1888) Ansedel Ansedel
von Rosen, Didrik (-1657) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Ebba Ulrica (-1854) Ansedel Ansedel
von Rosen, Ebba Ulrika Beata (-1779) Ansedel Ansedel
von Rosen, Elisabet (-1670) Ansedel Ansedel
von Rosen, Ella Clara Carolina Maud (1872-1947) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Eric (1799-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Eric Carl Gustaf (1879-1948) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Eugen Erik Adelbert August (1870-1950) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Fredrik Ulrik (1731-1793) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Gustaf Robert (-1841) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Gustav Fredrik (1688-1769) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Gustav Fredrik (1758-1815) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Hans (1683-1767) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Johan (1565?-) Ansedel Ansedel
von Rosen, Johan Hans (1655-1703) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Juliana Charlotta (-1855) Ansedel Ansedel
von Rosen, Karl Axel (1790?-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Magnus (-1852) Ansedel Ansedel
von Rosen, Maria Beata (1791-1875) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Reinhold (1804-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Reinhold Gustaf Edvard (1865-1946) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Robert (1580?-) Ansedel Ansedel
von Rosen, Robert (1590-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rosen, Sofia Maria (1784-1853) Ansedel Ansedel Ansedel
von Rugen, Eufemia (1280-1312) Ansedel Ansedel
von Rugen, Helena (1270-1315) Ansedel Ansedel
von Rugen, Margareta (1265-1318) Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, Alexandra (1830-1911) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, Eduard (1804-1852) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, Fredrik (1763-1834) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, George (1796-1853) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, Joseph (1789-1868) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, Louise (1794-1825) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, Maria (1818-1907) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Altenburg, Teresia (1836-1914) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Coburg, Alice (1843-1878) Ansedel Ansedel
von Sachsen Engern Westfahlen, Gustaf (1574-1597) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Gotha Altenburg, Ernst I (1601-1675) Ansedel Ansedel
von Sachsen Gotha Altenburg, Louise (1800-1831) Ansedel Ansedel
von Sachsen Hildburghausen, Elisabet (1713-1761) Ansedel Ansedel
von Sachsen Hildburghausen, Ernst (1655-1715) Ansedel Ansedel
von Sachsen Hildburghausen, Ernst Friedrich I (1681-1724) Ansedel Ansedel
von Sachsen Hildburghausen, Ernst Friedrich II (1707-1745) Ansedel Ansedel
von Sachsen Hildburghausen, Ernst Friedrich III (1727-1780) Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg Ratzeburg, Agnes (-1435) Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Catharina (1513-1535) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Dorotea (-1571) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Erich I (1275-1359) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Erich II (1316-1368) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Erich IV (1354-1411) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Erik (1276-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Erik (1317-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Erik (1343-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Johan V (-1506) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Johann I (1246-1286) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Katharina (-1448) Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Magnus I (1470-1543) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Magnus II (1523-1603) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen Lauenburg, Sophie (1395-1462) Ansedel Ansedel
von Sachsen Weimar Eisenach, Karl Alexander (1818-1901) Ansedel Ansedel
von Sachsen Wettin, Anna (1405?-) Ansedel Ansedel
von Sachsen Wettin, Christina (1460?-) Ansedel Ansedel
von Sachsen Wettin, Christine (1505-1549) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Aemelia (1516-1591) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Albrecht I (1175-1260) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Albrecht III (1443-1500) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Anna (1437-1512) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Charlotta Sofia (1725-1778) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Ernst (1441-1486) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Friedrich I (1370-1428) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Friedrich II (1412-1464) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Georg (1471-1539) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Gertrud (1115-1143) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Henrik V (1080?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Johann (1468-1532) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Johann (1570-1605) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Johann Friedrich (1503-1544) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Johann Wilhelm (1530-1573) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Judith (1210?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Katarina (1415?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Lothar (1075-1137) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Louise (1756-1808) Ansedel Ansedel
von Sachsen, Magdalena (1507-1534) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sachsen, Marie-Josephine (1731-1767) Ansedel Ansedel
von Sachsen-Weimar-Eisenach, Marie Luise (1811-1890) Ansedel Ansedel
von Sacken, Kristina (1590?-) Ansedel Ansedel
von Sadeln, Catharina (1550?-) Ansedel Ansedel
von Saletta, Barbro (1600?-) Ansedel Ansedel
von Saveland, Johan (1630?-) Ansedel Ansedel
von Saveland, Maria Webbeke (1669-1696) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Scheiding, Catharina (1620?-) Ansedel Ansedel
von Scheiding, Hans Kristoffer (1620?-) Ansedel Ansedel
von Schlesien Glogau, Hedwig (-1390) Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Bolislav III (1291-1352) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Friedrich I (1446-1488) Ansedel Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Friedrich II (1480-1547) Ansedel Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Heinrich V (1248-1296) Ansedel Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Heinrich VII (1343-1399) Ansedel Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Heinrich VIII (1385-1419) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Johann II (1425-1453) Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Ludwig I (-1398) Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Ludwig II (-1436) Ansedel Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Ludwig III (-1441) Ansedel
von Schlesien Liegnitz, Sophie (1525-1546) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schleswig Holstein Sonderburg Glucksburg, Marie Elisabet (1628-1664) Ansedel Ansedel
von Schlieben, Fredrika (1760?-) Ansedel Ansedel
von Schmalensee Cederholm, Ulrika (1750?-) Ansedel Ansedel
von Schmalensee, Ebba Fredrika (1875-1914) Ansedel Ansedel
von Schmeling, Birgitta (1460?-) Ansedel
von Schönburg-Forderglauchau, Luise Renate Henriette Auguste (1783-1859) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Schönburg-Wechselburg-Glauchau, Carl-Henric (1760?-) Ansedel Ansedel
von Schwaben, Gisela (0999-1043) Ansedel
von Schwerin, Anders Fritz Verner (1848-1849) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Anna Charlotta (1853-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Carl Filip Otto (1816-1817) Ansedel Ansedel
von Schwerin, Catharina (1619-1655) Ansedel Ansedel
von Schwerin, Ebba Eleonora Ingeborg (1850-1903) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Ebba Vilhelmina (1852-1923) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Fredrik Bogislaus (1825-1902) Ansedel Ansedel
von Schwerin, Fredrik Vilhelm Verner (1814-1880) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Fredrik Wilhelm (1781-1848) Ansedel
von Schwerin, Hedda Ingeborg Elsa (1856-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Hedvig Mariana Charlotta (1820-1890) Ansedel Ansedel
von Schwerin, Ida (1195-) Ansedel Ansedel
von Schwerin, Ingeborg Gertrud Vilhelmina (1851-1908) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Otto Filip August (1817-1893) Ansedel Ansedel
von Schwerin, Otto I (1320?-) Ansedel
von Schwerin, Rikardis (1348-1377) Ansedel Ansedel Ansedel
von Schwerin, Vilhelm Verner Georg (1814-) Ansedel Ansedel
von Segebaden, Eva Carolina (1759-1843) Ansedel Ansedel
von Sfesseln, Sofia (1550?-) Ansedel Ansedel
von Simmern, Johann II (1492-1557) Ansedel
von Solms Sonnenwalde, Sophie Albertine (1672-1708) Ansedel Ansedel
von Speyer, Henrik III (1017-1056) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Speyer, Henrik IV (1050-1106) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Speyer, Konrad (1052-1055) Ansedel Ansedel Ansedel
von Speyer, Konrad III (-1039) Ansedel Ansedel Ansedel
von Speyer, Liudolf (0940-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Amalia Elisabet (-1746) Ansedel
von Stackelberg, Augusta Amalia Elisabet (-1806) Ansedel
von Stackelberg, Berend Otto (1703-1787) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Berndt Otto (1662-1734) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Bernt Christoffer (1750-1758) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Bernt Fredrik Johan (1733-) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Bernt Gustav (1751-1800) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Bernt Magnus (1755-1815) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Bernt Wolmar (1753-) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Carl (-1742) Ansedel
von Stackelberg, Christina Sofia Magdalena (1740-) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Elisabet Augusta Charlotta (-1827) Ansedel
von Stackelberg, Fredrik Ulrik Bernt Otto (1745-1810) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Gustav Johan Christoffer (1747-1747) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Hedvig Helena (1749-1749) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Hedwig Juliana (1700-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Helene (1698-1749) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Henrietta Benedikta (-1816) Ansedel
von Stackelberg, Juliana Dorotea (1757-1757) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Jurgen Johan (1697-1766) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Lovisa Margareta (1746-1814) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Magdalena Christiana (1706-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Margareta Elisabeth (1701-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Ulrik (-1742) Ansedel
von Stackelberg, Ulrika Amalia Dorotea (1742-1818) Ansedel Ansedel
von Stackelberg, Wolter (1630-) Ansedel
von Stackelberg, Wolter Reinhold (1705-1801) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stahlen, Carl Gustaf (1732-) Ansedel Ansedel
von Stahlen, Gustaf Adolf (1761-1807) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stahlen, Maria Elisabeth (-1821) Ansedel Ansedel
von Stahlen, Otto Herman (1763-1790) Ansedel Ansedel Ansedel
von Stokirch, (1755-1821) Ansedel Ansedel
von Strokirch, Maria Helena (1790?-) Ansedel
von Swartzenburg, Margareta (1529-1559) Ansedel Ansedel
von Sydow, Anna Eleonora Charlotta (1840?-) Ansedel Ansedel
von Sydow, Axel Josef (1824-1853) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Carl Fredrik (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Carolina Elionora (1838-1916) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Charlotta Matilda (1829-1830) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Christian Fredrik (1788-1836) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Daniel Gottlieb (1825-1870) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Daniel Peter (1793-1873) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Engel Ulrika (1826-1877) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Erik Gustaf (1839-1873) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Frans Edvard (1828-1914) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Johan Ludvig (1827-1829) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Knut Wilhelm (1834-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Marcus Wilhelm (1831-1831) Ansedel Ansedel Ansedel
von Sydow, Nils Ludvig (1750-1837) Ansedel Ansedel
von Sydow, Otto Ludvig (1835-) Ansedel Ansedel Ansedel
von Tessmar, Ludvig (1677-1718) Ansedel Ansedel
von Thuringen, Adela (1010?-) Ansedel
von Treiden, Anna Maria (1585?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
von Treiden, Rolf (1560?-) Ansedel Ansedel
von Troil, Fredrik Ulrik (1741-1810) Ansedel Ansedel
von Ungern Stenberg, Elisabeth (1565?-) Ansedel Ansedel
von Ungern-Sternberg, Anna Sophie (1660?-) Ansedel Ansedel
von Ungern-Sternberg, Magdalena (-1659) Ansedel

- , - A a - A Å - A Å - A Å - a A - a Å - B C - C d - D d - d D - D d - d D - D d - E F - F f - F G - G H - H i - I J - J K - K L - L M - M n - N Ö - O Ö - O P - P Q - Q R - R S - S T - T U - U V - V v - v V - v V - W Y - z

Efternamnsregister    Ortsregister

http://www.family.olofpark.com Framställd 2021-12-25 med hjälp av Disgen version 8.2c.